JavaScript之数组

最近在学JavaScript,记录下来的点点滴滴
[cc lang="JavaScript"]//-----------------------------数组-----------------------------//
//第一种
var arr = new Array();
arr[0]='a';
arr[1]='b';
arr[2]='c';
console.log(arr);
//第二种
var arr2 = new Array('aa','bb','cc');
console.log(arr2);
//第三种
var arr3 = ['aaa','bbb']
console.log(arr3);[/cc]
一共有三种方式,效果是一样的,虽然说第三种比较多人用。

点赞

发表评论

昵称和uid可以选填一个,填邮箱必填(留言回复后将会发邮件给你)
tips:输入uid可以快速获得你的昵称和头像

Title - Artist
0:00